Reference

Brighton, UK

Brighton Hospital – montaža Schindler dizala S7000 i S5500, do 2,5 m/s i 56 m, 2020.